Privacyverklaring

Inleiding
Dit is de privacyverklaring van internetmensen.nl. In deze verklaring verschaffen wij informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen in het kader van de dienstverlening en website van internetmensen.nl. Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om en zorgen ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 maart 2019. Bij wijzigingen word je per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte gebracht.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die internetmensen.nl verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, producten, en het bezoeken van onze website.  Door het aanmaken van een profiel, afnemen van onze diensten en/of producten, en het bezoeken van onze website geef je toestemming aan internetmensen.nl om jouw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. internetmensen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren van ook om altijd de privacy statement van de betreffende site te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens
internetmensen.nl, gevestigd aan Osloweg 1 te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62855778, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
internetmensen.nl
Osloweg 1
9723 BE Groningen
Nederland

www.internetmensen.nl

050 211 29 36

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of producten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Website bezoekers

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IP-adres (geanonimiseerd)
 • Cookies (zie paragraaf ‘Cookies die wij gebruiken’)
 • Gegevens contactformulier (naam, e-mailadres en inhoud bericht)
 • Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@internetmensen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
internetmensen.nl verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Wij analyseren je gedrag op de website om daarmee de site te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.

Om je een goede service te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat internetmensen.nl de bovenstaande gegevens van je nodig heeft.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van internetmensen.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
internetmensen.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij kunnen ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien de wettelijke bewaartermijnen van internetmensen.nl verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op jouw privacy.

Delen van persoonsgegevens met derden
internetmensen.nl deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. internetmensen.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekken wij je persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken functionele cookies en analytische cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. internetmensen.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze bezoekers de website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe jouw geanonimiseerde IP-adres behoort, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kan je het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics nalezen. internetmensen.nl heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.

De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan internetmensen.nl te kunnen verstrekken, om te bekijken hoe de website gebruikt wordt en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te bieden. Deze informatie kan door Google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer Google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. internetmensen.nl heeft hier geen enkele invloed op.

Je kan je afmelden voor onze cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat je geen toegang hebt tot onderdelen van onze website. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookie overzicht

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum
_ga Google Analytics Wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar
_gid Google Analytics Wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag
_gat Google Analytics Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen. Sessie


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via hallo@internetmensen.nl.

Doorgifte buiten de EU
Jouw persoonsgegevens kunnen niet worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. internetmensen.nl zal bij doorgifte van jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om adequate bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door internetmensen.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@internetmensen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Koekjes
Met het accepteren van cookies op onze website accepteer je het risico om koekjes te ontvangen.